Mandat za brak badań technicznych.

Funkcjonariusz Policji może fakultatywnie nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł na podstawie art. 97 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2010 roku Nr 46 poz. 275 z 
późniejszymi zmianami) w związku z art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108 poz. z późniejszymi zmianami) za brak terminowego badania technicznego 
pojazdu oraz obligatoryjnie zatrzymuje dowód rejestracyjny za pokwitowaniem uprawniającym do jazdy na okres maksymalnie 7 dni.